۱۲ اسفند، ۱۳۹۲

فهرست مطالب و جلد مجلۀ ادبیات تطبیقی ـ شمارۀ ۷

[…]
۱۲ اسفند، ۱۳۹۲

ادبیات تطبیقی ـ شمارۀ ۷

[…]
۱۲ اسفند، ۱۳۹۲

اقتباس بینامتنی در مهمان مامان نمونه‌ای از نگاه حداکثری به اقتباس سینمایی

[…]
۱۲ اسفند، ۱۳۹۲

تحلیل ترانشانه‌ای دگردیسی و آیین تشرّف در شاهنامه به روایت تصویر

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی