۱۲ اسفند، ۱۳۹۲

ادبیات تطبیقی نو و اقتباس ادبی: نمایشنامۀ باغ وحش شیشه‌ای ویلیامز و فیلم اینجا بدون منِ توکلی

[…]
۱۱ اسفند، ۱۳۹۲

نامۀ فرهنگستان ـ شمارۀ ۴۹

[…]
۱۱ اسفند، ۱۳۹۲

فهرست مطالب و جلد مجلۀ نامۀ فرهنگستان ـ شمارۀ ۴۹

[…]
۱۱ اسفند، ۱۳۹۲

نامۀ فرهنگستان ـ شمارۀ ۴۰

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی