۳۱ اردیبهشت، ۱۳۸۵

اعضای پیوستهٔ شورا

[…]
۳۱ اردیبهشت، ۱۳۸۵

گروه‌های پژوهشی

[…]
۳۱ اردیبهشت، ۱۳۸۵

گروه فرهنگ‌نویسی

[…]
۳۱ اردیبهشت، ۱۳۸۵

گروه دستور زبان فارسی‌ و رسم‌الخط

[…]
۳۱ اردیبهشت، ۱۳۸۵

گروه دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قارّه‌

[…]
۳۱ اردیبهشت، ۱۳۸۵

گروه واژه‌گزینى‌

[…]
۳۱ اردیبهشت، ۱۳۸۵

گروه نشر آثار

[…]
۳۱ اردیبهشت، ۱۳۸۵

گروه زبان‌ها و گویش‌های ایرانی‌

[…]
۳۱ اردیبهشت، ۱۳۸۵

گروه دانشنامۀ زبان و ادب فارسی‌

[…]
۳۱ اردیبهشت، ۱۳۸۵

گروه ادبیات تطبیقی

[…]