۱ مهر، ۱۳۹۲

مدیریت زمان در گویش خاوران

[…]
۱ مهر، ۱۳۹۲

توصیف و بررسی دستگاه فعل در گویش دلواری

[…]
۱ مهر، ۱۳۹۲

گویش روستای اردکول و متون کهن فارسی

[…]
۱ مهر، ۱۳۹۲

تمایز جنس مؤنث و مذکر در گویش تاتی خلخال

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی