۲۵ شهریور، ۱۳۹۲

توصیف فعل در زبان بیذاویی

[…]
۲۵ شهریور، ۱۳۹۲

نگاهی به تاریخ ادب فارسی در هند

[…]
۲۵ شهریور، ۱۳۹۲

بومی‌سازی وام‌واژه‌های فرانسه در زبان فارسی بر اساس نظریۀ بهینگی

[…]
۲۴ شهریور، ۱۳۹۲

مراسم تشییع پیکر استاد آیتی

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی