۲۸ مرداد، ۱۳۹۶

هزارواژۀ چهارزبانۀ پزشکی (روسی ـ تاجیکی ـ انگلیسی ـ فارسی)

[…]
۲۵ مرداد، ۱۳۹۶

آثار ایران‌شناسی در تاجیکستان منتشر شد

[…]
۱۸ مرداد، ۱۳۹۶

مجلۀ پیوند ـ شمارۀ ۲۸

[…]
۱۷ مرداد، ۱۳۹۶

توضیح فرهنگستان دربارۀ ربات تلگرامی واژه‌یاب

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی