۴ اردیبهشت، ۱۳۹۲

فرایند شکل‌گیری پسوندهای مصدر و اسم مصدر در فارسی میانه

[…]
۴ اردیبهشت، ۱۳۹۲

پاپیروس‌های پهلوی: شناخت و پژوهش

[…]
۴ اردیبهشت، ۱۳۹۲

گورنوشتۀ پهلوی سنگ ‌زین (کازرون ۱۶)

[…]
۴ اردیبهشت، ۱۳۹۲

پهلویات: ۱-۴

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی