۴ اردیبهشت، ۱۳۹۲

قصۀ پائوروه در آبان‌یشت

[…]
۴ اردیبهشت، ۱۳۹۲

ابیات شیرازی سعدی در مثلثات

[…]
۳ اردیبهشت، ۱۳۹۲

زبان‌ها و گویش‌های ایرانی ۱

[…]
۳ اردیبهشت، ۱۳۹۲

سخنرانی دکتر ذوالفقاری در مراسم یادروز سعدی

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی