۳ اردیبهشت، ۱۳۹۲

دهمین جلسۀ‌ شورای علمی گروه آموزش زبان

[…]
۳ اردیبهشت، ۱۳۹۲

فهرست مطالب و جلد مجله نامۀ فرهنگستان ـ شمارۀ ۳

[…]
۲ اردیبهشت، ۱۳۹۲

نخستین نشست خبری بنیاد سعدی

[…]
۲ اردیبهشت، ۱۳۹۲

برگزاری دومین مرحلۀ مسابقۀ املای تقریری در تبریز

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی