۱ آذر، ۱۳۹۵

بررسی تطبیقی ژانر فانتزی در آلیس در سرزمین عجایب و هلی فسقلی در سرزمین غول‌ها

[…]
۱ آذر، ۱۳۹۵

بررسی تطبیقی مضمون جنگ در رمان‌های سفر به انتهای شب و زمستان۶۲

[…]
۱ آذر، ۱۳۹۵

مطالعۀ تطبیقی کهن‌الگوی «سفر» و «بازگشت» قهرمان در شاهنامه و ادیسه

[…]
۱ آذر، ۱۳۹۵

مطالعۀ تأثیر روایت استعاری فردوسی بر شاهنامه‌نگاری

[…]
۱ آذر، ۱۳۹۵

بررسی تطبیقی واقعۀ تصویر بیدل دهلوی با تصویر دوریان‌گری اسکار وایلد

[…]
۱ آذر، ۱۳۹۵

بررسی تطبیقی کهن‌الگویی آنیما در شعر عبدالوهاب البیاتی و مهدی اخوان ثالث

[…]
۱ آذر، ۱۳۹۵

بررسی تطبیقی ریشه‌ها، درون‌مایه‌ها و کارکردهای سیاه‌بازی ایرانی و امریکایی

[…]
۱ آذر، ۱۳۹۵

نگاهی تطبیقی به رویکرد پوزیتیویسم در رمان‌های ژرمینال و سنگ‌صبور

[…]
۲۵ آبان، ۱۳۹۵

گزارش طرح بررسی و بازخوانی دست‌نوشته‌های نیما یوشیج

[…]
۲۴ آبان، ۱۳۹۵

فرهنگ فارسی گفتاری

[…]