۱۸ شهریور، ۱۳۹۵

شرح منتخب «گلستان» سعدی شیرازی

[…]
۱۸ شهریور، ۱۳۹۵

شرح منتخب اشعار استاد ابوعبدالله رودکی

[…]
۱۸ شهریور، ۱۳۹۵

پیام دکتر حدّاد عادل به یازدهمین همایش انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی

[…]
۹ شهریور، ۱۳۹۵

اطلاعیۀ پژوهشکدۀ مطالعات واژه‌گزینی

[…]
۸ شهریور، ۱۳۹۵

فردوسی و رشد حماسه‌های ملی در ایران و آسیای مرکزی

[…]
۷ شهریور، ۱۳۹۵

توضیح فرهنگستان دربارۀ واژه‌های حوزۀ زیست‌شناسی

[…]
۲ شهریور، ۱۳۹۵

بررسی واژه‌های حوزۀ زیست‌شناسی در دوره‌های آموزش تأمین مدرس

[…]
۲ شهریور، ۱۳۹۵

خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ـ شمارۀ ۲۴

[…]
۲۴ مرداد، ۱۳۹۵

عضویت افتخاری سفیر رومانی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی

[…]
۲۳ مرداد، ۱۳۹۵

مراسم رونمایی از محصولات ناشران ایرانی در تاجیکستان

[…]