۲۶ تیر، ۱۳۹۶

مصادیق خودشرق‌شناسی در ادبیّات تطبیقی ایران

[…]
۲۶ تیر، ۱۳۹۶

جستاری تطبیقی در نمایشنامه‌های مرگ یزدگرد بهرام بیضایی و اهل‌الکهف توفیق ‌الحکیم

[…]
۲۶ تیر، ۱۳۹۶

فهرست مطالب و جلد مجلۀ ادبیات تطبیقی ـ شمارۀ ۱۴

۲۶ تیر، ۱۳۹۶

ادبیات تطبیقی ـ شمارۀ ۱۴

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی