۱۷ تیر، ۱۳۹۱

سَکَرات

[…]
۱۳ تیر، ۱۳۹۱

نخستین نشست علمی گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی

[…]
۱۱ تیر، ۱۳۹۱

مراسم پایان دورهٔ ویرایش دبیران خبرگزاری فارس

[…]
۱۱ تیر، ۱۳۹۱

مبانی نظری ادبیات تطبیقی (فارسی ـ عربی)

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی