۳۰ اردیبهشت، ۱۳۹۱

گنجینهٔ گویش‌های ایرانی (استان اصفهان ۱)

[…]
۳۰ اردیبهشت، ۱۳۹۱

واژه‌نامهٔ موضوعی زبان‌های باستانی ایران (۲)

[…]
۳۰ اردیبهشت، ۱۳۹۱

کارگروه‌های پنج‌گانهٔ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی

[…]
۲۷ اردیبهشت، ۱۳۹۱

استادان زبان و ادب فارسی مصری، میهمان فرهنگستان

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی