۲۷ آذر، ۱۳۹۰

اولین جلسهٔ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی

[…]
۲۶ آذر، ۱۳۹۰

باورها و تعبیرات مردمی در زبان یغنابی

[…]
۲۶ آذر، ۱۳۹۰

نمونهٔ ادبیات تاجیک

[…]
۲۳ آذر، ۱۳۹۰

تحول واحدها و سازمان ژانرهای لیریکی در نظم فارس و تاجیک

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی