۱۶ مهر، ۱۳۹۰

آسیب‌شناسی زبان فارسی (۶)

[…]
۱۳ مهر، ۱۳۹۰

سیصدونودودومین نشست شورا

[…]
۱۳ مهر، ۱۳۹۰

دوازدهمین نشست ماهانهٔ فرهنگستان دربارهٔ ترجمهٔ دکتر حدّاد عادل از قرآن کریم

[…]
۱۱ مهر، ۱۳۹۰

شهرداری و ترجمهٔ نام مجموعهٔ فرهنگستان‌ها

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی