۲۴ اردیبهشت، ۱۳۹۰

همایش هزارهٔ شاهنامه آغاز شد/ اجرای علیرضا قربانی در همایش

[…]
۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۰

بازدید مهمانان همایش هزارهٔ شاهنامه از موزهٔ هنرهای معاصر

[…]
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۰

برنامه‌های همایش هزارهٔ شاهنامه اعلام شد

[…]
۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۰

سیصدوهشتادوهفتمین نشست شورا

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی