۲۳ خرداد، ۱۳۹۶

بررسی رابطۀ خویشاوندی زبـان‏های ایـرانی با رویکرد زیست‏شناسی تکاملی

[…]
۲۳ خرداد، ۱۳۹۶

پسوندهای اشتقاقی اصلی بلوچی امروز (گویش مرکزی بلوچستان ایران)

[…]
۲۳ خرداد، ۱۳۹۶

دستگاه فعل در گویش گله‏داری

[…]
۲۱ خرداد، ۱۳۹۶

نقشۀ معنایی حروف اضافۀ ابزاری ـ همراهی درزبان‏های ایرانی

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی