۱۳ اردیبهشت، ۱۳۹۵

گزارش عملکرد و برنامه‌های آیندۀ گروه ادب معاصر

[…]
۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۵

زبان‌ها و گویش‌های ایرانی ـ شمارۀ ۵

[…]
۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۵

زبان‌ها و گویش‌های ایرانی ـ شمارۀ ۵

[…]
۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۵

فهرست مطالب و جلد مجلۀ زبان‌ها و گویش‌های ایرانی ـ شمارۀ ۵

[…]
۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۵

مقایسۀ زمان فعل فارسی معیار و تاجیکی

[…]
۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۵

ویژگی‌های مصدر در زبان‌های حاشیۀ خزر (تاتی، تالشی و گیلکی)

[…]
۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۵

بررسی واژه‌بست‌های ضمیری گویش مزینانی

[…]
۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۵

بررسی طبقه‏نماهای عددی در گونۀ دروی زبان تاتی

[…]
۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۵

حذف واکه و قلب واجی در تصریف فعل در گویش تاتی گیفان

[…]
۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۵

یادگاری بر دیوار گارنی؛ بیتی فارسی به گویش تبریزی

[…]