۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۵

دستور زبان ایلامی هخامنشی؛ بخش دوم: قید؛ عدد؛ حرف ندا؛ نحو

[…]
۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۵

روز معلم مبارک باد

[…]
۱۱ اردیبهشت، ۱۳۹۵

ادبیات تطبیقی ـ شمارۀ ۱۲

[…]
۱۱ اردیبهشت، ۱۳۹۵

فهرست مطالب و جلد مجلۀ ادبیات تطبیقی ـ شمارۀ ۱۲

[…]
۱۱ اردیبهشت، ۱۳۹۵

ادبیات تطبیقی ـ شمارۀ ۱۲

[…]
۱۱ اردیبهشت، ۱۳۹۵

سرگشتگی خیامی در شعر شاعران مصری انجمن آپولو

[…]
۱۱ اردیبهشت، ۱۳۹۵

بررسی تطبیقی ادب و بی‌ادبی در رمان طبقۀ هفتم غربی و فیلم بوی خوش زن

[…]
۱۱ اردیبهشت، ۱۳۹۵

بررسی تطبیقی رمانتیسم در شعر سهراب سپهری و ابوالقاسم الشابّی

[…]
۱۱ اردیبهشت، ۱۳۹۵

تطبیق آثار ادبی جزایر بریتانیا

[…]
۱۱ اردیبهشت، ۱۳۹۵

تراژدی قدرت: بررسی تطبیقی داستان «بهرام چوبین» و تراژدی مکبث

[…]