۲۶ آبان، ۱۳۸۹

سیصدوهفتادوهشتمین نشست شورا

[…]
۲۳ آبان، ۱۳۸۹

موافقت فرهنگستان با تدریس دو واحد «گویش سمنانی» در دانشگاه‌های استان سمنان

[…]
۲۲ آبان، ۱۳۸۹

مخالفت مجلس با استفاده از نشان‌های تجاری خارجی توسط شرکت‌ها

[…]
۲۲ آبان، ۱۳۸۹

از این دوراهه منزل

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی