۱۸ آبان، ۱۳۸۹

خبرنامهٔ شمارهٔ ۱۴

[…]
۱۷ آبان، ۱۳۸۹

گزارش شش‌ماههٔ نخست گروه‌ها و واحدهای فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال ۱۳۸۹

[…]
۱۶ آبان، ۱۳۸۹

همایش نقش سیبویه و شیوهٔ زبان‌شناختی وی در نزدیکی فرهنگ‌ها

[…]
۱۶ آبان، ۱۳۸۹

اساسنامهٔ بنیاد سعدی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی