۱۵ آبان، ۱۳۸۹

دومین جلسهٔ شورای هماهنگی همایش بین‌المللی هزارهٔ شاهنامه

[…]
۱۱ آبان، ۱۳۸۹

سیصدوهفتادوهفتمین نشست شورا

[…]
۱۱ آبان، ۱۳۸۹

فرهنگستان، میزبان مدیران صدا و سیما

[…]
۸ آبان، ۱۳۸۹

نخستین نشست مشورتی گروه ادبیات تطبیقی

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی