۱ خرداد، ۱۳۹۶

خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ـ شمارۀ ۳۳

[…]
۳۱ اردیبهشت، ۱۳۹۶

حدیث قدسی

[…]
۳۱ اردیبهشت، ۱۳۹۶

گزارش مراسم روز پاسداشت زبان فارسی

[…]
۳۱ اردیبهشت، ۱۳۹۶

امضای تفاهم‌نامۀ همکاری میان فرهنگستان و ترم‌نت

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی