۷ فروردین، ۱۳۹۵

خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ـ شمارۀ ۱۹

[…]
۲۴ اسفند، ۱۳۹۴

بزرگداشت زنده‌یادان میرزا حسن رشدیه و محمدعلی صفوت

[…]
۱۹ اسفند، ۱۳۹۴

سومین همایش ملی زبان‌شناسی و آموزش زبان فارسی

[…]
۱۸ اسفند، ۱۳۹۴

چهارصد و چهل و نهمین نشست شورا

[…]
۱۷ اسفند، ۱۳۹۴

عارفِ اخلاق‌مدار

[…]
۱۶ اسفند، ۱۳۹۴

دکتر حسن ذوالفقاری، برگزیدۀ چهاردهمین جشنوارۀ پژوهش فرهنگی سال

[…]
۱۵ اسفند، ۱۳۹۴

اهداء کتابخانۀ شادروان ابوالحسن نجفی به فرهنگستان

[…]
۱۵ اسفند، ۱۳۹۴

گنجینۀ گویش‌های ایرانی (تاتی خلخال)

[…]
۱۵ اسفند، ۱۳۹۴

نامۀ انجمن ـ شمارۀ ۴۰

[…]
۱۱ اسفند، ۱۳۹۴

پنجاه‌وهشتمین نشست ماهانه برگزار شد

[…]