۲۹ فروردین، ۱۳۸۶

گردهمایی سالانۀ گروه‌های تخصّصی واژه‌گزینی

[…]
۲۸ فروردین، ۱۳۸۶

تاریخ نخستین فرهنگستان ایران

[…]
۲۸ فروردین، ۱۳۸۶

سیصدوبیست‌ویکمین نشست شورای فرهنگستان

[…]
۲۵ فروردین، ۱۳۸۶

اصول و ضوابط واژه‌گزینی

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی