۲۴ آبان، ۱۳۹۴

بیانیۀ فرهنگستان در اختتامیۀ نمایشگاه مطبوعات

[…]
۱۹ آبان، ۱۳۹۴

چهارصد و چهل و ششمین نشست شورا

[…]
۱۹ آبان، ۱۳۹۴

گزارش دکتر صفر عبدالله از وضعیت زبان فارسی در آسیای میانه

[…]
۶ آبان، ۱۳۹۴

مروری بر تاریخ‌نگاری ادبیات معاصر ـ دفتر چهارم

[…]
۵ آبان، ۱۳۹۴

پنجاه‌وچهارمین نشست ماهانه برگزار شد

[…]
۴ آبان، ۱۳۹۴

خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ـ شمارۀ ۱۴

[…]
۲۹ مهر، ۱۳۹۴

نامۀ فرهنگستان ـ شمارۀ ۵۵

[…]
۲۹ مهر، ۱۳۹۴

گنجینۀ گویش‌شناسی فارس ـ دفتر هفتم

[…]
۲۹ مهر، ۱۳۹۴

فرهنگ واژه‌های مصوّب فرهنگستان ـ دفتر دوازدهم

[…]
۲۸ مهر، ۱۳۹۴

چهارصد و چهل و پنجمین نشست شورا

[…]