۶ دی، ۱۳۹۵

خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ـ شمارۀ ۲۸

[…]
۴ دی، ۱۳۹۵

زبان‌شناسی نظری: پیدایش و تکوین دستور زایشی

[…]
۲ دی، ۱۳۹۵

پویش «آیین سخن فارسی» در رادیو ایران

[…]
۱ دی، ۱۳۹۵

توضیح فرهنگستان دربارۀ بودجه

[…]
صفحه بعدی

صفحه بعدی