۸ اردیبهشت، ۱۳۹۴

فراسوی مرزهای اروپا: مفاهیم دیگر ادبیّات تطبیقی

[…]
۸ اردیبهشت، ۱۳۹۴

بررسی تطبیقی کارکردهای پیش‌نمونه در رمان مدرن

[…]
۸ اردیبهشت، ۱۳۹۴

تطبیق عنصر خیال، در متن و نگاره‏های خاوران‏نامه

[…]
۸ اردیبهشت، ۱۳۹۴

بررسی اشکال گفتگومندی زبان در دو رمان زنانۀ پیرزاد و مستغانمی

[…]
۲ اردیبهشت، ۱۳۹۴

ویژه‌نامۀ گویش‌شناسی در وبگاه فرهنگستان

[…]
۲ اردیبهشت، ۱۳۹۴

گویش‌شناسی ـ شمارۀ ۷

[…]
۲ اردیبهشت، ۱۳۹۴

فهرست مطالب و جلد مجلۀ گویش‌شناسی ـ شمارۀ ۷

[…]
۱ اردیبهشت، ۱۳۹۴

گویش‌شناسی ـ شمارۀ ۶

[…]
۱ اردیبهشت، ۱۳۹۴

فهرست مطالب و جلد مجلۀ گویش‌شناسی ـ شمارۀ ۶

[…]
۲۹ فروردین، ۱۳۹۴

گویش‌شناسی ـ شمارۀ ۵

[…]