۱۵ مهر، ۱۳۹۶

واژه‌گزینی و کارکردهای چندگانۀ آن

[…]
۱۳ مهر، ۱۳۹۶

تبریک رئیس فرهنگستان به اعضای آکادمی علم‌های تاجیکستان

[…]
۱۰ مهر، ۱۳۹۶

مطالعات آسیای صغیر ـ شمارۀ اوّل، بهار و تابستان ۱۳۹۵

[…]
۳ مهر، ۱۳۹۶

آغاز سومین دورۀ کارشناسی ارشد واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناسی

[…]
۳ مهر، ۱۳۹۶

جشن‌نامۀ دکتر محمد دبیرمقدم

[…]
۲ مهر، ۱۳۹۶

خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ـ شمارۀ ۳۷

[…]
۲۷ شهریور، ۱۳۹۶

پیام فرهنگستان به مناسبت روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار

[…]
۲۷ شهریور، ۱۳۹۶

شبکۀ پنج سیما، میزبان دکتر حداد عادل

[…]
۲۶ شهریور، ۱۳۹۶

فهرست مطالب و جلد مجلۀ نامۀ فرهنگستان ـ شمارۀ ۶۰

[…]
۲۶ شهریور، ۱۳۹۶

آیین‌نامۀ نهایی جایزۀ فرهنگستان به مطبوعات

[…]