۱۴ دی، ۱۳۹۳

فراخوان نخستین همایش آموزش زبان فارسی

[…]
۳ دی، ۱۳۹۳

ادبیات تطبیقی ـ شمارۀ ۹

[…]
۳ دی، ۱۳۹۳

ادبیات تطبیقی ـ شمارۀ ۹

[…]
۳ دی، ۱۳۹۳

فهرست مطالب و جلد مجلۀ ادبیات تطبیقی ـ شمارۀ ۹

[…]
۳ دی، ۱۳۹۳

میانجیگری در ترجمه و انتشار ترجمۀ فارسی سرگذشت حاجی‌بابای اصفهانی

[…]
۳ دی، ۱۳۹۳

ایستاده بر مرز: ادبیات تطبیقی در ترکیه

[…]
۳ دی، ۱۳۹۳

ادبیات تطبیقی در روسیه

[…]
۳ دی، ۱۳۹۳

ادبیات تطبیقی در جهان عرب

[…]
۳ دی، ۱۳۹۳

ادبیّات تطبیقی چیست؟

[…]
۳ دی، ۱۳۹۳

چگونگی پیدایشِ ادبیّات تطبیقی

[…]