۲۸ آبان، ۱۳۹۳

کمال، کیمیای تبریز و خجند

[…]
۲۸ آبان، ۱۳۹۳

فرهنگستان، میزبان هیئت بلندپایۀ تاجیک

[…]
۲۸ آبان، ۱۳۹۳

برگزاری مراسم «با فرزانگان خجند»

[…]
۲۵ آبان، ۱۳۹۳

هفتۀ فرهنگی تاجیکستان

[…]
۲۴ آبان، ۱۳۹۳

چهل‌وششمین نشست ماهانه

[…]
۲۴ آبان، ۱۳۹۳

بیانیۀ فرهنگستان در اختتامیۀ نمایشگاه مطبوعات

[…]
۲۴ آبان، ۱۳۹۳

مراسم اعطای جایزۀ فرهنگستان به مطبوعات

[…]
۲۱ آبان، ۱۳۹۳

مراسم اعطای جایزۀ فرهنگستان به مطبوعات

[…]
۲۱ آبان، ۱۳۹۳

همایش جایگاه جامی در مکالمۀ فرهنگ‌ها

[…]
۱۸ آبان، ۱۳۹۳

مراسم بزرگداشت قیصر امین‌پور برگزار شد

[…]