۲۳ شهریور، ۱۳۹۳

پرده‌برداری از مقبرۀ استاد محمدجان شکوری

[…]
۲۳ شهریور، ۱۳۹۳

امضای تفاهم‌نامۀ همکاری میان فرهنگستان و کمیتۀ اصطلاحات تاجیکستان

[…]
۲۲ شهریور، ۱۳۹۳

فهرست مطالب و جلد ویژه‌نامۀ شبه‌قاره ـ شمارۀ ۲

[…]
۱۷ شهریور، ۱۳۹۳

نامۀ فرهنگستان ـ شمارۀ ۵۱

[…]
۱۷ شهریور، ۱۳۹۳

فهرست مطالب و جلد مجلۀ نامۀ فرهنگستان ـ شمارۀ ۵۱

[…]
۱۷ شهریور، ۱۳۹۳

نامۀ فرهنگستان ـ شمارۀ ۵۱

[…]
۱۶ شهریور، ۱۳۹۳

واژه‌گزینی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی

[…]
۱۲ شهریور، ۱۳۹۳

دستور ـ شمارۀ ۱

[…]
۱۲ شهریور، ۱۳۹۳

فهرست مطالب و جلد مجلۀ دستور ـ شمارۀ ۱

[…]
۹ شهریور، ۱۳۹۳

دیدار اعضای هیئت مدیرۀ انجمن دوستی با آقای امام‌زاده، سفیر تاجیکستان در ایران

[…]