۲۴ خرداد، ۱۳۹۳

فراخوان همایش بین‌المللی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی

[…]
۲۰ خرداد، ۱۳۹۳

فرهنگستان، میزبان مسئولان و مجریان شبکه‌های ورزشی

[…]
۳ خرداد، ۱۳۹۳

همایش سنجش علم، ارزشیابی و آسیب‌شناسی برون‌دادهای علمی

[…]
۳ خرداد، ۱۳۹۳

بزرگداشت دکتر موحد در دانشگاه تبریز

[…]
۳۰ اردیبهشت، ۱۳۹۳

چهارصدوسی‌وپنجمین نشست شورا

[…]
۲۹ اردیبهشت، ۱۳۹۳

دستور ـ شمارۀ ۹

[…]
۲۹ اردیبهشت، ۱۳۹۳

فهرست مطالب و جلد مجلۀ دستور ـ شمارۀ ۹

[…]
۲۹ اردیبهشت، ۱۳۹۳

دستور ـ شماره ۹

[…]
۲۹ اردیبهشت، ۱۳۹۳

سی‌وهشتمین نشست ماهانه

[…]
۲۹ اردیبهشت، ۱۳۹۳

گزارش برگزاری دو نشست علمی ـ آموزشی

[…]