۲۷ اردیبهشت، ۱۳۹۳

طرح‌های پژوهشی در زمینۀ زبان‌ها و گویش‌های ایرانی در اروپا

[…]
۲۲ اردیبهشت، ۱۳۹۳

نکوداشت دکتر موحّد در دانشگاه تبریز

[…]
۲۱ اردیبهشت، ۱۳۹۳

زرین‌قبانامه، منظومۀ پهلوانی ناشناخته

[…]
۱۸ اردیبهشت، ۱۳۹۳

گزارش نشست‌های فرهنگستان در سرای اهل قلم

[…]
۱۸ اردیبهشت، ۱۳۹۳

یادداشت تفاهم همکاری بین فرهنگستان زبان و ادب فارسی و فرهنگستان علوم اتریش

[…]
۱۷ اردیبهشت، ۱۳۹۳

راه‌اندازی دورۀ کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی

[…]
۱۷ اردیبهشت، ۱۳۹۳

نشست‌های فرهنگستان در سرای اهل قلم

[…]
۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۳

زبان فارسی افغانستان (دری)

[…]
۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۳

تبصره‌ای بر تدوین غزل‌های حافظ

[…]
۱۳ اردیبهشت، ۱۳۹۳

اولین همایش ملی انشا و نویسندگی برگزار شد

[…]